vedtaegter
 
Landsforeningen SKANDIA, international samlerforening.
Foreningslove, løbenummer 1.1.1995.Paragraf 1.

Foreningens navn er 'LANDSFORENINGEN SKANDIA, international samlerforening", og den er stiftet
1. september 1943 i Århus. Dens hovedledelse skal være i Danmark.

Paragraf 2.

Foreningens formål er at sammenslutte og skaffe forbindelse mellem samlere, navnlig i Danmark, samt på enhver måde at fremme og bistå samlernes interesser.

Paragraf 3.

Som medlem kan enhver med interesse for et eller flere samlerfelter optages efter godkendelse af foreningens bestyrelse. Skandinaviske medlemmer som alm. medlemmer, øvrige som korresponderende medlemmer. Ethvert medlem modtager foreningens love, samlerkoder samt evt. vedtægter og får desuden tilsendt foreningens medlemsliste og publigationer, så ofte disse udkommer.

Paragraf 4.

Ethvert medlem, med undtagelse af dem, der gennem foreningen har meddelt medlemmerne, at de ikke ønsker at indgå i bytteforbindelse eller korrespondance, er pligtig til, senest 14 dage efter modtagelsen, at besvare enhver skriftlig henvendelse fra et andet medlem, hvis denne kræver svar. løvrigt skal i enhver skrivelse opgives medlernsnummer, og ved foresporgsel til foreningen skal vedlægges svarporto. BopæIsforandring skal straks meddeles foreningen. Konstaterer et medlem overtrædelse af foreningens love og vedtægter, eller opdager ureelle handlende eller samlere i eller udenfor foreningen, skal det uopholdeligt meddeles foreningen til nærmere undersøgelse.

Paragraf 5.

Foreningen opretholder, i det omfang myndighedernes bestemmelser og tekniske forhold gør det muligt, ved hjælp af en dubletleder, valgt af bestyrelsen, en løbende cirkulation af udvalgsmateriale blandt medlemmerne efter vedtægter og regler fastsat og godkendt af generalforsamlingen. Foreningens generalforsamling kan iøvrigt for andre foreningsaktiviteter fastsætte og godkende vedtægter og regler, og disse er da gældende for medlemmerne. Ligeledes afholder foreningen i forbindelse med den ordinære generalforsamling et landsmøde, og kan derudover atholde møder for medlemmerne i det omfang, der er interesse derfor. Den kan arrangere eller deltage i udstillinger, og udgive et medlemsblad.

Paragraf 6.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af mindst 3 og højest 9 medlemmer. Ved afstemning er i tilffælde af stemmelighed den fungerende formands stemme afgørende. Skriftlige bestyrelsesmøder afgøres ved sagernes cirkulation. Over forhandlingerne føres en protokol, der skal underskrives af mindst 2 deltagende bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren og kassereren fører hver for sig en fortegnelse over foreningens medlemmer. Kassereren fører tillige foreningens regnskab og udarbejder årsregnskabet og budgettet.

Paragraf 7.

Foreningens regnskab er fra 1. januar til 31. december. Inden udgangen af februar skal kassereren tilstille revisorerne regnskabet for det forløbne regnskabsår. Revisorerne tilstiller kassereren det reviderede regnskab senest 3 uger efter modtagelsen.

Paragraf 8.

Foreningskontingentet for alm. og korresponderende medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves omkring 1. januar forud for det følgende regnskabsår. Sidste rettidige indbetalingsdag er 1. marts. Har et medlem ikke rettidigt betalt sit kontingent, opfordres det skriftligt til i lobet af 8 dage at berigtige sin restance. Sker dette ikke slettes medlemmet, idet det forfalne kontingent stadig er foreningens tilgodehavende. Udmeldelse skal ske med 3 mdr. varsel til den 1 januar.

Paragraf 9.

General forsamlingen er foreningens øverste myndighed og ledes af en valgt dirigent. Generalforsamlingsstedet skat være i Damnark og bestemmes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrifilig meddelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen. Er der på dagsordenen forslag om lovændringer eller opløsning af foreningen dog med 3 ugers varsel. Følgende punkter skal behandles på enher ordinær generalforsamling:

1) Valg af dirigent.

2) Formanden aflægger beretning.

3 Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Fastsættelse af næste års kontingenter.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse: a) formand og / eller kasserer b) øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7) Valg af supplanter til bestyrelsen.

8) Valg af revisorer og revisorsupplant.

9) Eventuelt.

De foretagne valg til bestyrelsen gælder for 2 år, således at halvdelen, deriblandt formand eller kasserer afgår hvert år. Øvrige valg gælder for 1 år. De fratrædende kan genvælges. Sager der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må værre indsendt skriftligt og motiveret til formanden inden 1. marts.

Paragraf 10.

Exstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, når 20 danske medlemmer eller 1/4 af medlemmerne skriftligt og motiveret til formanden begærer det. Indkaidelsesfristen er 14 dage, men er der tale om lovændringer eller foreningens opløsning er fristen
3 uger. Der indkaldes ved skriftlig meddelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen.

Paragraf 11.

På generalforsamlinger tages, med nedennævnte undtagelser, bestutninger med almindelig stemmeflerhed og foregår nomalt ved håndsoprækning, men skal, hvis et medlern forlanger det, ske skriftligt. Vedtægter og regler for foreningens arbejde skal vedtages af mindst 2/3 af de deltagende medlemmer i generalforsamlingen. Ved loviendringer kræves at mindst halvdelen af medlemmerne deltager, samt at mindst 2/3 af disse stemmer herfor, og ved forslag om opløsning kræves, at mindst 2/3 af medlemmeme deltager og mindst 3/4 af disse stemmer herfor. Er generalforsamlingen i sådanne tilfælde ikke beslutningsdygtig, skal forslaget forelægges en ny generalforsarnling med mindst samme dagsorden, og der er besiutningsdygtig uanset de deltagendes antal og til vedtagelse af lovændringer eller opløsning kræves da 2/3 stemmers sternmeflertal blandt de fremmødte. Af generalforsam1ingernes forhandling indføres det væsentlige i en særlig protokol, der underskrives af dirigenten og protokolføreren.

Paragraf 12.

Såfremt et medlem overtræder foreningens love eller vedtægter, eller forsøger at ødelægge den regulære samlerinteresse, kan det medføre udelukkelse af foreningen. Udelukkelsen foretages af bestyrelsen og afgøres endeligt af generalforsamlingen. Exclusioner iovrigt foretages af generatforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller et passende antal medlemmer.

Paragraf 13.

Generalforsamlingen bestemmer i tilfælde af foreningens opløsning over anvendelsen af foreningens midler og ejendom.


Paragraf 14.

Disse love er vedtaget den 1. 9.1943 og er senest ændret på generalforsamlingen
den 1. 11. 1987

 
   
 
   
   
 

Top

 
Enhver samler kan blive medlem af SKANDIA